RODO

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy i kandydatów na praktyki w Jacek Legendziewicz Jordan Group

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków, NIP: 6790063497, REGON: 003897284

2. Inspektor ochrony danych/dane do kontaktu ws. przetwarzania

Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych, mogą Państwo skontaktować się z administratorem:

a.       Listownie, na adres: ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków

b.      Wysyłając wiadomość e-mail: office@jordan.pl

c.       Telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 12 422 40 33

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy: Art. 22[1]  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, (Dz. U. 2018 poz. 2369); będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: art. 22[1] § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). W przypadku danych określonych w art. 22[1] § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Adminsitrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

  • - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • -  usunięcia danych osobowych;
  • - wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Nie prowadzimy zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania Państwa danych osobowych